شرکت سنجش گستر صنعت سپاهان دارای تاییدیه آموزشی از دفتر آموزش و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه های آموزش دوره های تدوین استاندارد، سیستم های مدیریتی و فنی مهندسی در رشته صنایع شیمیایی و پلیمر می باشد.