مطالب توسط مدیر سایت

آخرین سمینار ودوره آموزشی برگزار شده

در طول سال توسط شرکت  چند دوره آموزشی برگزار می گردد و هماهنگی های لازم جهت اطلاع رسانی از چند هفته قبل از شروع دوره انجام می شود. آخرین سمینار ودوره آموزشی برگزار شده توسط شرکت با عنوان سامانه های لوله گذاری پلاستیکی( مدرس این دوره  جناب آقای دکتر معصومی رئیس کمیته فنی متناظر ISIRI/TC138 […]